Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1                    De rechtsverhouding tussen PEGGY TIMMERMANS, met adres KAPELSTRAAT 1, 3740 BILZEN, BTW NUMMER BE 0730 391 984  en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De prestaties van PEGGY TIMMERMANS bestaan uit het verkopen van opleidingen, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat PEGGY TIMMERMANS geen garantie geeft en geen aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. PEGGY TIMMERMANS neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige resultaatsverbintenis.

2                    Inschrijving en aankoop – Elke inschrijving en aankoop van een cursus hetzij een opleiding (Opleidingen) door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen PEGGY TIMMERMANS en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door PEGGY TIMMERMANS. Na deze bevestiging zendt PEGGY TIMMERMANS een factuur. De klant heeft gedurende minstens 12 maanden toegang tot de cursus, geldend vanaf de aankoopdatum, en voor zover hijzelf of PEGGY TIMMERMANS geen rechtsgeldige afstand doen van de toegang.

3                    Betalingsmodaliteiten – Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00. PEGGY TIMMERMANS behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar verkopen het principe van voorafbetaling te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

4                    Annulering –Elke annulering van de bestelling van een Online Opleiding door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door PEGGY TIMMERMANS te worden aanvaard. De bestelling van een Online Opleiding kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleiding nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een Online Opleiding is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

5                    Digitale opleidingen en bestanden, die worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden, kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

6                    Alle prijzen van PEGGY TIMMERMANS zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen PEGGY TIMMERMANS en de klant.

7                    PEGGY TIMMERMANS is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van PEGGY TIMMERMANS te voldoen, kan PEGGY TIMMERMANS alle deelnames door de klant aan Opleidingen en/of de verdere uitvoering van diensten/levering van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

8                    PEGGY TIMMERMANS zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van PEGGY TIMMERMANS, kan PEGGY TIMMERMANS de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. 

9                    Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door PEGGY TIMMERMANS krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van PEGGY TIMMERMANS beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten. PEGGY TIMMERMANS is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. PEGGY TIMMERMANS is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is PEGGY TIMMERMANS aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van PEGGY TIMMERMANS wordt weerhouden, is PEGGY TIMMERMANS er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

10                De rechtbanken van het Arrondissement Tongeren zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

11                Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende (dit zou ik weglaten) of PEGGY TIMMERMAN

 

Winkelwagen